Tehnotrio reviews

Tehnotrio reviews

Good
7.7
from 0 - 10
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review company
3 Trustpilot review(s)
|
Latest review
ShowHide Rating distribution
Rating distribution

Reviews

About

trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Accu HP Compaq nx6110

Accu HP nx6110 ,Gegarandeerd identieke capaciteit aan de originele batterij

Voldoet aan alle veiligheids- en compatibiliteitseisen

30 dagen niet goed, geld terug garantie

AC Adapter geschikt voor diverse HP-Compaq laptops.

Kijkt u bij Specificaties of deze adapter geschikt is voor uw HP Compaq nx6110 Accu laptop. Beschikbaarheid: Uit voorraad leverbaar

http://www.accukorting.nl/hp-compaq-business-notebook-nx6110.html
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

nice

nice nice nice

Is Tehnotrio your company?

Get to know your customers. Simply claim your company now. Get real customer insight and respond to your reviews. It's free.

Claim this company Learn more

Is this your company?

Try out Trustpilot's exclusive tools for gathering reviews-- get started with our Kickstart service! And remember, it's absolutely free to respond to reviews. Learn more

Claim this company

Tehnotrio Details

About this company

Áûòîâàÿ òåõíèêà, êîìïüþòåðû, öèôðîâûå ôîòîàïïàðàòû, ìîáèëüíûå òåëåôîíû, àêñåññóàðû, êðàñèâûå íîìåðà, ñòàðòîâûå ïàêåòû, êàðòî÷êè ïîïîëíåíèÿ, àâòîìàãíèòîëû ÌÐ-3, îðãòåõíèêà

Visit Tehnotrio

Category

Trustpilot's Commitment

Trustpilot is committed to ensuring better online shopping experiences for everyone, which means we work hard to fight fake reviews. Find out more.

If you notice fake reviews on this company profile, we want to hear about it. Please contact Trustpilot here.

Trustpilot Subscriber

This company subscribes to Trustpilot Business services. Read more about our services for companies here.

No companies can delete or otherwise censor reviews.